0118724884 |Бесплатна тел. линија: 0800/000-405 info@parkingobrenovac.rs

O нама

Основни подаци

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Обреновац
Седиште предузећа: Обреновац, Александра-Аце Симовића бр.2
Претежна делатност: Шифра 5221–Услужне делатности у копненом саобраћају
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
МБ: 20190655
ПИБ:  104614161
ЈББК:  81643     
Број рачуна код Raiffeisen банке: 265-3300310024976-63  

ОПШТА ДОКУМЕНТА 

1.Оснивачки акт ЈКП -ПАРКИНГ СЕРВИС-Обреновац (отвори…)

2.Колективни уговор ЈКП-ПАРКИНГ СЕРВИС-ОБРЕНОВАЦ (отвори…)

3.Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за микро правно лице ЈКП -ПАРКИНГ СЕРВИС-ОБРЕНОВАЦ (отвори…)

4.Правилник о рекламацијама ЈКП -ПАРКИНГ СЕРВИС-ОБРЕНОВАЦ (отвори…)

5.Акциони план за имплементацију финансијског управљања и контроле (ФУК-а) ЈКП-ПАРКИНГ СЕРВИС-ОБРЕНОВАЦ (1)  (отвори…)

Статус, правна форма и делатност јавног Предузећа

Јавно комунално предузеће  „Паркинг сервис“ Обреновац  је основано 05. маја  2006. године, Одлуком Скупштине општине Oбреновац.  Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 131989/2006 од 21.08.2006. године са седиштем у Обреновцу,  адреса: Краља Александра Првог, број 10 Ц, Обреновац.

Сада се седиште предузећа налази на адреси у улици Александра-Аце Симовића бр. 2, Обреновац (Решење Агенције за привредне регистре број БД 81363/2021 од 11.10.2021. године.

Основна делатност Предузећа је  5221 – услужне  делатности  у копненом саобраћају.Основна делатност Предузећа је  5221 – услужне  делатности  у копненом саобраћају

Делатност Предузећа је :

 • Одржавање, коришћење и управљање јавним просторима намењеним за паркирање моторних возила  (јавна паркиралишта и јавне гараже) и други послови везани за паркиралишта за моторна возила;
 • Наплата накнаде за коришћење паркинг простора;
 • Уклањање – одношење и чување непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине
 • Уклањање возила затечених на јавним зеленим површинама;
 • Унапређење и развој мирујућег друмског саобраћаја на територији градске општине Обреновац;
 • Пружање услуга шлеп службе;
 • Друге послове и пратеће активности које се односе на рад јавних паркиралишта и јавних гаража;

Предузеће тренутно врши контролу и наплату паркирања на  укупно 1.370 паркинг места, од чега је у првој зони 224 паркинг места,  у другој зони 897 паркинг местo. У овај број нису урачуната  паркинг места на посебном паркинг простору са наплатном рампом у улици Вука Караџића,  „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“
са 114 паркинг места и 4 за инвалиде, који се неће користити до завршетка радова на тој локацији, па ћемо убудуће користити само паркинг простор са наплатном рампом „ДОМ ВОЈСКЕ“ са 90 паркинг места и 2 за инвалиде као и паркинг места намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим локацијама у граду још укупно  39 места.

Предузеће остварује приходе пружањем услуга правним и физичким лицима  (наплата паркирања), готовинским и безготовинским путем, наплатом издатих посебних карти, наплатом услуге уклањања возила по налогу надлежних органа специјалном дизалицом ,,Паук“, субвенцијом ГО Обреновац,
као и из других извора у складу са законом.

НАДЗОРНИ ОДБОР И УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона шема Предузећа
Запослени  у ЈКП ,,Паркинг сервис“ Обреновац су основни ресурс предузећа. Укупан број запослених по систематизацији  ће бити непромењен и за 2023. годину и остаје  46 радника.  Број тренутно запослених је 42 , укључујући и директора.
Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица – сектора:

Надзорни одбор,  као орган надзора:

 • Срђан Грчић, председник (именован 03.09.2020.)
 • Милан Јаковљевић, члан (именован 26.09.2023.)
 • Ненад Раубић, члан из реда запослених у Предузећу (именован 06.10.2022.)

Управа Предузећа

 • Игор Вујичић, директор (именован 17.05.2017.)
 • Сектор општих и правних послова – Владимир Живковић, помоћник директора
 • Сектор економско финансијских послова – Зорица Ранковић, помоћник директора
 • Сектор техничких послова, Ненад Раубић, помоћник директора